ENGLISH ME

game

DETAIL

ผลงานแอนิเมชั่นเรื่องสัตว์ป่า พาทัวร์

SOLUTION

ใช้ Adobe Flash ในการทำงาน และตกแต่งกราฟฟิคด้วย Adobe Illustrator

PROJECT TIMELINE

ระยะเวลาการทำงาน 14 วัน

Visit the site →